عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با at

at

حرف اضافه

US /ˈæt/

(حرف اضافه) برای اشاره به مکان چیزی، به (مثال اول) – به، به سمت، از، با – به جای گفتن کلمه @ در محاوره از at استفاده میشود (مثال آخر)

We’ll meet at Harry’s.

ما یکدیگر را در خانه هری ملاقات میکنیم.

I'm good at French.

من در زبان فرانسه خوب هستم.

You don’t have to shout at me.

تو مجبور نیستی به من شلیک کنی.

He pointed the gun at the target.

او تفنگ را به سمت من نشانه رفت.

I was shocked at the result.

من از نتیجه جا خوردم.

I'm busy at the moment now.

من الان کار دارم.

She laughed at my joke.

او به جک من خندید.

I was never very good at dancing.

من هرگز در زمینه رقصیدن خوب نبودم.

Our email address is admin at example dot ir.

آدرس ایمیل ما ([email protected]) است.

(حرف اضافه – ادامه بررسی معنی واژه) at its best اینکه بگویید کسی یا چیزی در بهترین شرایط ممکن است - at its worst اینکه بگویید کسی یا چیزی در بدترین شرایط ممکن است (مثال اول) - at it مشغول به کار (مثال دوم) - where it's at الف: بهترین یا جذاب ترین مکان ممکن برای بودن (مثال سوم) ب: بسیار شیک، مرسوم، مد روز یا محبوب (مثال آخر)

Even when I was at my worst, I was getting out of the house four times a week.

حتی وقتی که حالم خیلی داغان است، هفته ای چهار بار از خانه بیرون میزنم.

I studied really hard for this test; I was at it all night.

من برای این امتحان خیلی سخت تلاش کردم، تمام شب مشغول مطالعه بودم.

He decided to set up his store here, because he convinced that this is where it's at.

او تصمیم گرفت فروشگاهش را اینجا دایر کند چون قانع شد که اینجا بهترین مکان ممکن است.

You may have noticed that the white skirt is where it's at right now.

شاید متوجه شده باشی که دامن سفید الان بسیار مد است.

(حرف اضافه – ادامه بررسی معنی واژه) where (someone) is at حالت، موقعیت یا طبیعت واقعی کسی

I need a bit of time to figure out where I'm at before I make a decision.

قبل از اینکه تصمیم بگیرم کمی زمان می خواهم تا بفهمم در چه موقعیتی قرار دارم.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها