عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با before

before

قید

US /bɪˈfoɚ/

(قید) قبلا، قبل (دو مثال اول) – جلو یا جلوتر از کسی یا چیزی دیگر (in advance – مثال سوم)

I think we've met before.

به نظرم ما یکدیگر را هفته قبل ملاقات کرده ایم.

the day before

روز قبل از آن

The king's guards walked before.

نگهبانان پادشاه جلوتر حرکت کردند.

before

حرف اضافه

(حرف اضافه) قبل از (مثال اول) – در مقابل، جلوی، در حضور (مثال دوم) – پیشگاه کسی، پیش روی کسی، مد نظر کسی یا چیزی (سه مثال آخر)

before lunch

قبل از شام

He stood up before a whole roomful of people, and asked her to marry him.

او جلوی یک اتاق پر از آدم ایستاد و از او خواستگاری کرد.

the candidates before the voters

کاندیداهای مد نظر رای دهندگان

The men appeared before the judge yesterday.

دیروز آن افراد در محضر دادگاه حاضر شدند.

The whole summer lay before me.

تمام تابستان پیش روی من قرار دارد.

(حرف اضافه – ادامه بررسی معنی واژه) تحت فشار چیزی یا کسی

before

حرف ربط

(حرف ربط) قبل از اینکه – به جای اینکه، قبل از اینکه (rather than; sooner than - مثال دوم)

See me before you leave.

قبل از اینکه بروی مرا ملاقات کن.

I will die before I will betray my country.

من قبل از اینکه به کشورم خیانت کنم خواهم مرد. (ترجیح میدهم بمیرم تا به کشورم خیانت کنم)

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها