عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با bit

bit

فعل

US /bɪt/

(فعل) شکل گذشته فعل bite

bit

اسم

bits

(اسم) a bit کمی، مقداری (دو مثال اول) – یک تکه یا بخش کوچکی از چیزی (مثال سوم) – واحد ذخیره سازی در کامپیوتر

Are you tired? Yes, I am a bit.

خسته اید؟ بله کمی هستم.

Greg thought for a bit before answering.

گرگ قبل از پاسخ دادن برای اندکی فکر کرد.

We showed a little bit on videotape.

ما بخش کوچکی را روی فیلم نمایش دادیم.

(اسم – ادامه بررسی معنی واژه) بخش کوچکی از چیزی (مثال اول) – یک اجرای کمدی کوتاه یا یک جک یا یک بازی کوتاه در یک فیلم یا نمایش و غیره - the whole bit همه چیز - a bit much غیر قابل قبول، غیر منصفانه - a bit of a/an کمی - bit of all right خیلی جذاب به لحاظ جنسی - bit by bit پله به پله، کم کم - bits and pieces قطعات کوچک، تکه های کوچک (مثال دوم) - do your bit سهم خود را از یک کار انجام دادن - every bit as (something) به همان اندازه، به اندازه کسی یا چیزی (مثال سوم)

all the bits of dirt

همه بخش های کثافتی

There are all sort of bits and pieces in this box.

همه نوع قطعه در این جعبه وجود دارد.

I'm every bit as talented as Jim.

من به اندازه جیم با استعداد هستم.

(اسم – ادامه بررسی معنی واژه) not a/one bit یا not (in) the least/smallest/slightest/tiniest bit اصلا (مثال اول) - quite a bit زیاد (مثال دوم) - take a bit of doing دشوار - to bits الف: بخش بخش ب: خیلی – مته (قسمت انتهایی یک مته برقی یا هر وسیله ای شبیه با آن که درون دیوار فرو میرود) – قسمت دهنی افسار اسب

I'm not the least bit interested in tennis.

من اصلا علاقه ای به تنیس ندارم.

She knows quite a bit about politics.

او زیاد درباره سیاست اطلاع دارد.

(اسم – ادامه بررسی معنی واژه) champing/chomping at the bit بی تابی یا بی تحملی کردن برای کاری که نیاز به صبر دارد - get/take the bit between your teeth با اشتیاق کاری را آغاز کردن

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها