عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با never

never

قید

US /ˈnɛvɚ/

(قید) هرگز - never ever برای تاکید (مثال سوم) - never say never برای اینکه بگویید هیچ چیز غیر ممکن نیست

It is never too late to give up smoking.

هرگز برای ترک سیگار دیر نیست.

I will never again buy a car from that dealer.

من دیگر هرگز از آن فروشنده اتومبیل نمی خرید.

I’ll never ever forgive you.

من هرگز تو را نمی بخشم.

Sara said Hassan would never call her again, but I told her, never say never.

سارا گفت که حسن دیگر به او زنگ نخواهد زد، ولی من به او گفتن، نگو غیر ممکن است.

(قید – ادامه بررسی معنی واژه) never so much as برای گفتن اینکه کسی کاری را که انتظار می رفت را انجام نداده است

I did everything for him, and he had never so much as thanked me.

من هر کاری برای ا انجام دادم و او حتی از من تشکر هم نکرد.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها