عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

آموزش تلفظ واژگان زبان انگلیسی + کاملترین جدول های فنوتیک و مهم ترین نکات

مقدمه و تعاریفی که در بحث تلفظ زبان انگلیسی باید بدانید

برای تعیین تلفظ لغات انگلیسی از سیستمی تحت عنوان International Phonetic Alphabet (IPA به معنی حروف الفبای آوایی (فونتیک) بین المللی) استفاده می کنند.

این سیستم که عمدتاً بر اساس حروف الفبای لاتین است، در اواسط قرن نوزدهم توسط انجمن بین المللی آواشناسی برای استاندارد سازی صدا های زبان ایجاد شد.

البته حروف IPA گسترده هستند و فقط تعدای از آن ها برای زبان انگلیسی کافی است که در ادامه به آن ها اشاره خواهیم کرد.

برخی از حروف IPA با حروف زبان انگلیسی (26 حرف اصلی) یکی هستند.

سمبول هایی که ما در این آموزش آن پرداخته ایم، مورد استفاده دیکشنری آمریکایی بریتانیکا است. مهم است بدانید که برای تهیه این آموزش، تمام دیکشنری های مطرح دنیا اعم از آکسفورد، لانگمن، کمبریج و ... را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده ایم که سیستم آوایی مورد استفاده در دیکشنری بریتانیکا مزایایی نسبت به بقیه داشته و یادگیری و خواندن آن راحت تر است.

بیایید یک مسئله را همینجا مشخص کنیم: ما یک سری حروف صدادار داریم که 5 تا هستند و یک تعداد صدا یا مصوت که حدود 21 تا هستند. این دو مسئله را با هم قاطی نکنین. در مورد حروف بی صدا و صامت ها نیز این نکته وجود دارد.

بی صداها یا صامت ها (consonants)، آن هایی هستند که موقع ادا کردن و تلفظ آن ها، مفصل های تکلم یعنی زبان، لب ها، دندان ها و خود دهان (سقف دهان) یا تماس ایجاد می کنند یا بسیار به هم نزدیک می شوند و این باعث میشود که هنگام ادا کردن آن، جریان هوا داخل دهان به صورت کامل یا در برخی موارد (که در ادامه به آن خواهیم پرداخت) تقریبا به صورت کامل متوقف شود.

صداها یا مصوت ها (vowels)، آن هایی هستند که موقع ادا کردن و تلفظ، مفصل های تکلم به هم برخورد نمی کنند و فقط شکل و حالت می گیرند و این باعث میشود که هنگام ادا کردن مصوت ها هوا داخل دهان توسط هیچ ارگانی متوقف نشده و جریان داشته باشد.

زبان انگلیسی شامل 26 حرف است که از این بین، 20 حرف (... ,b, c, d, f)، صامت (consonant) هستند و 5 حرف (a, e, I, o, u)، مصوت (vowel). حرف y نیز هم میتواند حرف صدادار باشد و هم بی صدا (در ادامه به این استثناء پرداخته ایم). اما در تلفظ زبان انگلیسی حدود 26 صامت (بی صدا) داریم (مثلاً ترکیب sh صامت (ش) را تولید می کند) (در آمریکایی یک صامت بیشتر داریم که آن هم جایی است که t به طریقی که در ادامه خواهد آمد، d کوتاه تلفظ میشود) و حدود 21 مصوت (صدا) می تواند تولید شود. (دیکشنری ها در تقسیم بندی و نحوه چینش مصوت ها با هم ممکن است کمی تفاوت داشته باشند).

اهمیت یادگیری نحوه استفاده از تلفظ نوشتاری در چیست؟

1 - به این دلیل تلفظ نوشتاری را یاد میگیریم که استفاده از دیکشنری برایمان میسر شود، تلفظ صوتی گاهاً ممکن است با اشتباهاتی همراه باشد و یا به دلیل کاهش حجم فایل صوتی کیفیت مطلوبی نداشته باشد.

2 - تلفظ صوتی اطمینان صد در صدی ایجاد نمی کند ولی میتواند جنبه کمکی داشته باشد. چون آن واژه باید با صدای شما ادا شود.

3 - مهم تر از همه، تفاوت های جزئی بسیاری از تلفظ ها از روی تلفظ نوشتاری قابل تشخیص بوده و ممکن است در تلفظ صوتی نمایان نشود.

جدول کامل صامت ها و مصوت های زبان انگلیسی به همراه علائم فنوتیک هر یک

دو جدول زیر به ترتیب، صامت ها و مصوت های زبان انگلیسی را همراه با مثال نشان میدهند. برای شنیدن تلفظ صوتی هر مثال، روی آن کلیک کنید.

جدول صامت ها یا بی صداها (consonants) به همراه علائم فنوتیک و مثال
ردیف سمبول به فارسی مثال تلفظ آمریکایی
1 b ب bath ˈbæθ
body ˈbɑːdi
before bɪˈfoɚ
2 d د dad ˈdæd
door ˈdoɚ
demand dɪˈmænd
3 ʤ ج joy ˈʤoɪ
just ˈʤʌst
gym ˈʤɪm
4 ð ذ کوتاه another əˈnʌðɚ
bother ˈbɑːðɚ
breathe ˈbriːð
5 f ف feed ˈfiːd
for ˈfoɚ
far ˈfɑɚ
6 g گ gather ˈgæðɚ
go ˈgoʊ
god ˈgɑːd
7 h ه head ˈhɛd
hot ˈhɑːt
hate ˈheɪt
8 j ی yes ˈjɛs
bay ˈbeɪ
community kəˈmjuːnəti
9 k ک sock ˈsɑːk
key ˈkiː
cook ˈkʊk
10 l ل late ˈleɪt
long ˈlɑːŋ
last ˈlæst
11 ل ساکن additional əˈdɪʃən
battle ˈbætl̟
candle ˈkændl̟
12 m م math ˈmæθ
mirror ˈmirɚ
marry ˈmeri
13 n ن name ˈneɪm
noon ˈnuːn
ban ˈbæn
14 ن ساکن accountant əˈkaʊntn̩t
beaten ˈbiːtn̩
button ˈbʌtn̩
15 ŋ نگ (توضیحات در متن) wrong ˈrɑːŋ
along əˈlɑːŋ
anger ˈæŋgɚ
16 p پ pipe ˈpaɪp
past ˈpæst
spot ˈspɑːt
17 r ر race ˈreɪs
road ˈroʊd
arrangement əˈreɪnʤmənt
18 s س six ˈsɪks
box ˈbɑːks
ask ˈæsk
19 ʃ ش ash ˈæʃ
shame ˈʃeɪm
cautious ˈkɑːʃəs
20 t ت tact ˈtækt
teach ˈtiːtʃ
attack əˈtæk
21 چ cheese ˈtʃiːz
actual ˈæktʃəwəl
attach əˈtætʃ
22 θ ث عربی birth ˈbɚθ
breath ˈbrɛθ
bathroom ˈbæθˌruːm
23 v و vast ˈvæst
ever ˈɛvɚ
over ˈoʊvɚ
24 w در ادامه تدریس در مورد این استثناء توضیح داده شده است wet ˈwɛt
between bɪˈtwiːn
away əˈweɪ
25 z ز zenith ˈziːnəθ
zero ˈziroʊ
zone ˈzoʊn
26 ʒ ژ confusion kənˈfjuːʒən
division dəˈvɪʒən
erosional ɪˈroʊʒən
جدول مصوت ها یا صداها (vowels) به همراه علائم فنوتیک و مثال
ردیف سمبول به فارسی مثال تلفظ آمریکایی
1 æ اَ access ˈækˌsɛs
accident ˈæksədənt
absolute ˈæbsəˌluːt
2 ɑ: آ کشیده abroad əˈbrɑːd
adopt əˈdɑːpt
all ˈɑːl
3 ɛ اِ affect əˈfɛkt
against əˈgɛnst
aggression əˈgrɛʃən
4 ə -ِ کوتاه و ته حلقی abuse əˈbjuːs
admit ədˈmɪt
afford əˈfoɚd
5 i ای very ˈveri
any ˈɛni
many ˈmɛni
6 ای کشیده deep ˈdiːp
detail ˈdiːˌteɪl
each ˈiːtʃ
7 ɪ ای کوتاه anything ˈɛniˌθɪŋ
armpit ˈɑɚmˌpɪt
beginning bɪˈgɪnɪŋ
8 ʊ = o اُ foot ˈfʊt
goodbye gʊdˈbaɪ
torrent ˈtorənt
9 u: او کشیده suitable ˈsuːtəbəl
threw ˈθruː
too ˈtuː
10 ʌ آ کوتاه other ˈʌðɚ
oven ˈʌvən
plus ˈplʌs
11 ɚ -ِر confirm kənˈfɚm
container kənˈteɪnɚ
curly ˈkɚli
12 اِی grade ˈgreɪd
gray ˈgreɪ
hey ˈheɪ
13 aɪ = aj آی advice ədˈvaɪs
alike əˈlaɪk
behind bɪˈhaɪnd
14 اَ اُ cloudy ˈklaʊdi
count ˈkaʊnt
cow ˈkaʊ
15 اُی enjoy ɪnˈʤoɪ
join ˈʤoɪn
poison ˈpoɪzn̩
16 -ُ اُ blow ˈbloʊ
boat ˈboʊt
broke ˈbroʊk
17 ɑɚ آر card ˈkɑɚd
chart ˈtʃɑɚt
large ˈlɑɚʤ
18 اِر wear ˈweɚ
share ˈʃeɚ
square ˈskweɚ
19 ای -ِر sheer ˈʃiɚ
volunteer ˌvɑːlənˈtiɚ
year ˈjiɚ
20 -ُر court ˈkoɚt
door ˈdoɚ
explore ɪkˈsploɚ
21 اُر poor ˈpuɚ
ensure ɪnˈʃuɚ
boor ˈbuɚ

نکات تکمیلی تلفظ زبان انگلیسی و شناخت سمبول ها

همانطور که گفته شد، هر واژه زبان انگلیسی حداقل یک حرف صدادار یعنی (a, e, I, o, u) و یا y را به همراه دارد. حرف y هم میتواند حرف صدا دار باشد (مثال های سطر اول جدول زیر) و هم می تواند حرف بی صدا باشد (مثال های سطر دوم جدول زیر)

حالت های مختلف حرف y
1 sky try angry
ˈskaɪ ˈtraɪ ˈæŋgri
2 yellow you yelp
ˈjɛloʊ ˈjuː ˈjɛlp

صامت ŋ عموما با ترکیب ng در واژه تولید میشود و صدایی تولید میکند که در بیشتر زبان های دیگر از جمله فارسی وجود ندارد به همین دلیل اکثرا در ادا کردن آن با مشکل مواجه هستیم. صامت ŋ، نه /نگ/ تلفظ میشود و نه /ن/.

این صامت جزء سه صامتی است که به کمک بینی ادا میشوند (m، n و ŋ). نحوه ادا کردن آن به این صورت است که ما زبان را به انتهای دهان پرتاب کرده و هوا را در حالی که لب ها به اندازه معمولی باز هستند، فقط از طریق بینی به بیرون هدایت میکنیم.

این صدا در میان یا در انتهای واژه می تواند تولید شود و نه در ابتدای آن. در جدول زیر این صدا را در میان واژه میبینید:

مثال هایی که در آن ng در میان واژه قرار دارد
anger single english finger
ˈæŋgɚ ˈsɪŋgəl ˈɪŋglɪʃ ˈfɪŋgɚ

صامت w کمی متفاوت از بقیه صامت ها است. هنگام تلفظ این صامت لبها قنچه شده و زبان به عقب پرتاب میشود ولی جریان هوا به طور کامل قطع نشده و ادامه دارد به همین دلیل این بی صدا، نیمه صامت محسوب میشود (مثال های سطر اول جدول زیر) و در مواقعی که در یک واژه با حرف u با حرف q یا g و در برخی موارد s ترکیب میشود، هیچ خللی در جریان هوای عبوری داخل دهان ایجاد نکرده و در واقع نوعی مصوت محسوب میشود (زبان در این مواقع به عقب پرتاب نشود - مثال های سطر دوم جدول زیر). به این حرف، نیمه صامت یا semiconsonant می گویند. گفتنی است که خود حرف w در خیلی موارد اصلا در واژه تلفظ نمیشود. (مثال های سطر سوم جدول زیر)

صدای w در غالب موارد در زبان انگلیسی توسط حرف w تولید میشود، رتبه دوم را qu دارد و سپس gu. در مواردی نیز su صدای w را تولید میکند.

نحوه تلفظ حالت های مختلف صامت و حرف w در یک واژه
1 work week between away wait wire one
ˈwɚk ˈwiːk bɪˈtwiːn əˈweɪ ˈweɪt ˈwajɚ ˈwʌn
2 equation frequent liquid queen language quick equal
ɪˈkweɪʒən ˈfriːkwənt ˈlɪkwəd ˈkwiːn ˈlæŋgwɪʤ ˈkwɪk ˈiːkwəl
3 answer awful write jewel wrong sword wraith
ˈænsɚ ˈɑːfəl ˈraɪt ˈʤuːl ˈrɑːŋ ˈsoɚd ˈreɪθ

ولی صامت v اینطور نبوده و جریان هوا به طور کامل قطع میشود. (به جدول زیر دقت کنید)

v verb view voice cover never seven ever
ˈvɚb ˈvjuː ˈvoɪs ˈkʌvɚ ˈnɛvɚ ˈsɛvən ˈɛvɚ

تفاوت v با w : هنگام تلفظ v دندان های بالایی جلوی دهان به لب پایین می چسبد یا خیلی نزدیک میشوند ولی در هنگام تلفظ w لب ها قنچه می شوند.

همانطور که در ردیف 13 جدول مصوت ها آورده شده است، aɪ، نماد صدای /آی/ است اما در برخی موارد مانند مثال های جدول زیر از نماد aj استفاده میکنند چون صدای /ی/ در آن ها بیشتر جلب توجه میکند و بعد از آن، مصوت قرار دارد به همین دلیل علمی تر است که در اینگونه موارد از نماد aj استفاده شود (مثال های جدول زیر) ولی هیچ تفاوتی با صدای تولید شده توسط aɪ ندارد.

مثال هایی از نحوه تلفظ aj در یک واژه
wire tire admire anxiety client dying
ˈwajɚ ˈtajɚ ədˈmajɚ æŋˈzajəti ˈklajənt dajɪŋ

در برخی از دیکشنری ها (مخصوصا دیکشنری های بریتیش) علامت (r) (r به همراه پرانتز دورش) در انتهای تلفظ نوشتاری به این اشاره دارد که صامت r صرفا اگر لغت بعد از آن با حرف صدا دار شروع شود خوانده می شود. مثلاً در مورد ترکیب far away چون واژه بعد از far با حرف صدا دار (ə) شروع شده است تلفظ far با خواندن (r) همراه خواهد بود پس تلفظ این دو واژه به صورت fɑːr əˈweɪ خواهد بود.

در حالت کلی r در تلفظ بریتیش تنها زمانی تلفظ می شود که بعد از آن یک حرف صدادار بیاید. به غیر از واژه iron که با وجود اینکه بعد از r، حرف بعدی صدا دار است ولی در این استثناء، r تلفظ نمیشود و تلفظ آن به صورت aɪən خواهد بود. (گرچه ممکن است رعایت نشود!)

در انگلیسی آمریکایی r در انتهای واژه حتماً باید تلفظ شود.

اگر قبل از بی صدای r در یک سیلاب، حرف صدادار وجود نداشته باشد، (ر) خوانده میشود و در تلفظ نوشتاری آن را با سمبل r نمایش میدهیم ولی در مورد مصوت های نزدیک به r این قضیه فرق میکند. در انگلیسی آمریکایی مصوت های شِبه آر (r-colored vowels) صداهایی هستند که تحت تاثیر صدای r قرار دارند و وقتی تولید میشوند که در یک سیلاب، یک مصوت با حرف r همراه میشود (قبل از r یک حرف صدادار وجود دارد). به طور کلی دو نوع سمبل در دیکشنری برای چنین مصوتی وجود دارد که شامل ɝ و دیگری ɚ است که به دلیل شباهت بسیار زیاد این دو تلفظ، معمولا در همه حالات از سمبل ɚ استفاده میکنیم.

اگر در واژه ای دو تا r پشت سر هم وجود داشته باشد (قبل و بعد از r حرف صدادار قرار دارد) در هر حالتی که باشد یعنی چه در ابتدا و چه در انتها و چه در میانه سیلاب قرار داشته باشد، (ر) تلفظ میشود و آن را با نماد r در تلفظ نوشتاری نمایش میدهیم. (به جدول زیر دقت کنید)

توضیح مثال تلفظ
مثال هایی که در آن ها، قبل از r در همان سیلاب حرف صدادار وجود ندارد catastrophe kəˈtæstrəfi
upright ˈʌpˌraɪt
random ˈrændəm
roar ˈroɚ
rest ˈrɛst
مثال هایی که در آن ها، قبل از r در همان سیلاب حرف صدادار وجود دارد actor ˈæktɚ
admire ədˈmajɚ
better ˈbɛtɚ
circumstance ˈsɚkəmˌstæns
cupboard ˈkʌbɚd
مثال هایی که در آن ها دو حرف r به صورت پشت سر هم قرار دارد arrange əˈreɪnʤ
territory ˈterəˌtori
carrier ˈkerijɚ
sorry ˈsɑri
terrible ˈterəbəl

در انگلیسی آمریکایی صدایی وجود دارد که تلفظی بین t و d به خودش میگیرد و با علامت t̮ نشان داده میشود (t به همراه یک پرانتز یا خط تیره در پایین آن). البته در دیکشنری ها زبان ممکن است این سمبول استفاده نشود و از همان t استفاده کنند چون استفاده از t̮ در محاوره کاربرد دارد. به طور کلی این صدا در چهار حالت زیر رخ میدهد:

  1. 1- حرف t بین دو صدا یا مصوت قرار گیرد. مانند مثال های جدول زیر
  2. attic dramatic authority pretty
    æt̮ɪk drəˈmæt̮ɪk əˈθɑ:rət̮i prɪt̮i
  3. 2- صامت t بین یک مصوت و ل ساکن قرار میگیرد. مثل little (/ˈlɪtl̟ /)
  4. 3- مصوت شِبه r (r-colored vowels) قبل یا بعد از t قرار دارد مثل: turtle (/ˈtɚtl̟ /) یا daughter (/ˈdɑːtɚ /)
  5. 4- بعد از یک c با تلفظ /k/ یا s با تلفظ /s/ مثل: doctor (/ˈdɑːktɚ /) یا sister (/ˈsɪstɚ /)

البته استثناء هایی هم ممکن است در انگلیسی وجود داشته باشد.

علامت کوتیشن /'/ سیلاب یا بخش را تعیین می کند (در برخی از دیکشنری ها مانند لانگمن برای تعیین سیلاب ممکن است از نقطه (.) استفاده کنند). اگر علامت کوتیشن در ابتدای تلفظ بیاید به این معنی است که استرس واژه روی بخش اول آن سوار است. مثلاً در واژه able با تلفظ /eɪbl'/ چون علامت کوتیشن در ابتدای واژه آمده است پس استرس واژه نیز روی بخش اول آن حاکم است ولی در واژه ability با تلفظ /əˈbɪləti/ استرس روی بخش دوم سوار است.

به صورت خلاصه، استرس یعنی اینکه اولین مصوت بعد از کوتیشن را با کمی فراز یا فرود همراه کنید. به طوری که واژه به صورت سر هم خوانده نشود و گویی یک وقفه اندکی در آن وجود دارد.

علامت /ˌ/ برای واژه هایی که چند استرس دارند به کار می رود و استرس اصلی را از استرس کوتاه متمایز می کند. بخشی که بعد از این سمبول می آید با استرس کوتاه تلفظ می شود و تلفظ اصلی بعد از /'/ خواهد بود مانند واژه pronunciation که تلفظ آن به صورت prəˌnʌnsiˈeɪʃən و طبق قاعده گفته شده استرس اصلی واژه روی eɪ سوار است و nʌn استرس کوتاه واژه خواهد بود.
Differentiation ( ˌdɪfəˌrenʃiˈeɪʃn )

نکته: تشخیص اینکه تا کدام صدا یا چه بخشی از آن قسمتی که استرس روی آن سوار است را باید با استرس و تاکید خواند را باید با تمرین و دقت کمکم یاد بگیرید. مثلاً در مثال بالا گفتیم که چون علامت کوتیشن /'/ تعیین کننده استرس واژه است پس تاکید واژه روی eɪ سوار است و نه کلِ eɪʃn چون اگر بخواهیم در این بخش از واژه استرس ایجاد کنیم تنها با استفاده از بخش eɪ می توانیم این کار را انجام دهیم.

صامت ها و مصوت ها با چه حروف یا ترکیب هایی می توانند در یک واژه تولید شوند؟

در ادامه حروف یا ترکیب هایی از حروفی که می توانند صامت یا مصوت خاصی را تولید کنند را معرفی میکنیم. نکته بسیار مهم آن است که این قواعد، حتمی نبوده و استثنا های زیادی ممکن است در هر مورد وجود داشته باشد. همچنین برخی از این ترکیب ها می توانند در واژه های دیگری صدای متفاوتی را تولید کنند. مثلا th در واژه teacher صدای (چ) را تولید میکند ولی در واژه that صدای (ذ).

همچنین بدانید که تلفظ دقیق هر واژه را بایستی در دیکشنری پیدا کرده و با تمرین آن را یاد بگیرید و اتکا به این ترکیب ها اصلا توصیه نمیشود.

باوجود این، دانستن و آشنایی با ترکیب های تولید کننده صدا می تواند ابزار آموزشی و تسریع کننده خوبی در فرایند یادگیری زبان آموز باشد.

صامت ها و مصوت ها با چه حروفی در واژه تولید میشوند؟
صامت ها
فقط توسط خود حرف b می تواند تولید شود. مثل baby b
فقط توسط خود حرف d می تواند تولید شود. مثل: down, ladder d
j: مثل jump یا juice ʤ
dg: مثل edge یا budget
gi: مثل logic یا imagine
ge: مثل age یا gentle
du: مثل educate یا schedule
th: مثل that ð
the: مثل breathe
f: مثل before f
ph: مثل Sophia
gh: مثل laugh
g: مثل dog g
gg: مثل bigger
gu: مثل guest
gue: مثل vague
h: مثل head h
wh: مثل whom
u: مثل unit یا cure j
y: مثل beyond یا yes
i: مثل vial یا bias
ew: مثل few یا view
k یا ke: مثل kind یا lake k
c: مثل could
ch یا che: مثل ache یا character
ck: مثل luck
cc: مثل according
qu: مثل quite
l یا ll یا le: مثل fall یا list یا file l
m: مثل him m
me: مثل fame
mm: مثل comment
mb: مثل dumb
lm: مثل calm
n: مثل new n
nn: مثل dinner
kn: مثل knowledge
gn: مثل sign
ng: مثل marketing یا finger ŋ
nk: مثل pink
فقط با خود حرف p یا ترکیب هایی مثل pe یا pp: مثل apple یا pipe p
به طور مفصل در بخش مربوطه بالا درباره r و مصوت های شبه r توضیح داده شده است r
s: مثل sun s
se: مثل base
ss: مثل miss
ci یا cy یا ce: مثل ceremony یا cycle یا cinema
ce: مثل once
sci یا scy یا sce: مثل scene یا science
x: مثل box
sh: مثل share ʃ
ssu یا ssi: مثل pressure
ch: مثل machine
ti: مثل station
ce: مثل ocean
s: مثل sugar
عموما توسط خود t و ترکیب هایی مانند tt یا te یا ed آخر: مثل missed یا try t
ch: مثل change
tch: مثل watch
tu: مثل lecture
ti: مثل question
وقتی در واژه ای ترکیب th باشد مثل: thin θ
v: مثل leave v
f: مثل of
w: مثل wind w
wh: مثل white
u: مثل persuade
z: مثل zero یا realize z
s: مثل losing
se: مثل these
es: مثل clothes
s یا si: مثل vision یا usual ʒ
g یا ge: مثل prestige
مصوت ها
a: مثل cat æ
al: مثل half
au: مثل laugh
o: got ɑ:
a: مثل want
al: مثل calm
e: مثل bed ɛ
ea: مثل instead
ai: مثل said
a: مثل many
ie: مثل friend
ue: مثل guest
a: مثل about ə
o: مثل today
e: مثل even
io: مثل nation
i: مثل pencil
u: مثل medium
ia: مثل special
ai: mountain
i: عمدتا توسط y آخر واژه شکل میگیرد. مثل very یا many i
ee: مثل week
ea: مثل each
ie: مثل believe
ei: مثل seize
i: مثل ski
y: مثل city
i: مثل it ɪ
y: مثل gym
u: مثل busy
ui: مثل build
u: مثل put ʊ
oo: مثل good
o: مثل wolf
oul: مثل could
u: مثل rule u:
oo: مثل spoon
o: مثل do
ew: مثل new
ou: مثل soup
u: مثل but ʌ
o: مثل come
ou: مثل young
oo: مثل flood
er: مثل teacher ɚ
ear: مثل learn
ur: مثل burn
ir: مثل dirty
or: مثل worthy
وقتی در واژه یک حرف بین a و e باشد. مثل: lake یا came یا late یا take
ai: مثل wait
a: مثل age
ay: مثل day
ey: مثل they
ea: مثل break
ei: مثل eight
eigh یا aigh: مثل straight
وقتی در واژه یک حرف بین i و e قرار داشته باشد. مثل mile یا line یا tire aɪ یا aj
igh: مثل high
pe: مثل pie
y: مثل my
uy: مثل guy
ei: مثل anxiety
ow: مثل cow
ou: مثل about
ough: مثل drought
oi: مثل join
oy: مثل enjoy
o: مثل go
ow: مثل snow
oa: مثل coat
ou: مثل though
ew: مثل sew
ar: مثل car ɑɚ
ear: مثل heart
ar: مثل scare
er: مثل there
air: مثل air
ear: مثل pear
eir: مثل their
ear: مثل ear
eer: مثل deer
ere: مثل mere
ier: مثل pier
or: مثل sport یا north
ar: مثل warm
oar: مثل roar
our: مثل four
oor: مثل door
orr یا arr: مثل horrible یا warranty
oor: مثل boor
our: مثل tour
ure: مثل ensure

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها