عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با clean

clean

صفت

US /ˈkliːn/

cleaner; cleanest

(صفت) تمیز – صادق یا منصفانه یا سالم از نظر قانون و مقررات - کامل

Make sure you wear a clean shirt.

اطمینان حاصل کن که یک پیراهن تمیز بپوشی.

Let’s make it a clean fight, said the referee.

داور گفت: بیایید این را به یک رقابت سالم تبدیل کنیم.

It’s better for both of us if we make a clean break and stop seeing each other.

برای هردوی ما بهتر است که ب طور کامل جدا شویم و دیگر یکدیگر را نبینیم.

(صفت - ادامه بررسی واژه) استفاده نشده - (as) clean as a (new) pin خیلی تمیز - give (someone or something) a clean bill of health اینکه اعلام کنید که کسی یا چیزی کاملا سالم است - keep a clean sheet گل نخوردن در فوتبال - come clean حقیقت را گفتن (مثال دوم)

a clean sheet of paper

یک کاغذ استفاده نشده

She's finally come clean about her role in the scandal.

او در نهایت درباره نقش خود در این رسوایی حقیقت را گفت.

clean

فعل

cleans; cleaned; cleaning

(فعل) تمیز کردن (مثال اول) - clean up your act رفتار خود را اصلاح کردن و طبق مقررات عمل کردن - clean sth out الف: خارج کردن یا تخلیه کردن یک اتاق یا خودرو و غیره و تمیز کردن آن (مثال دوم) ب: تخلیه کردن جایی - clean sb/sth out دزدیدن یا استفاده کردن همه پول یا کالای کسی (مثال سوم)

You should clean a wound immediately to avoid infection.

یک زخم را باید سریعاً تمیز کنید تا عفونت نکند.

Someone has to clean the garage out.

یکی باید این گاراژ را تخلیه و تمیز کند.

The burglars cleaned out the store.

سارق ها مغازه را خالی کردند.

(فعل – ادامه بررسی معنی واژه) clean up الف: کسی یا جایی را مرتب یا تمیز کردن، دست و صورت خود را شستن (مثال اول) ب: پول زیادی برنده شدن یا بدست آوردن (مثال دوم) - clean up after sb اشتباهات یا گندکاری های کسی را جمع کردن یا جبران کردن یا مخفی کردن

I just need a few minutes to clean myself up before dinner.

من چند دقیقه وقت می خواهم تا قبل از شام خودم را مرتب کنم.

He really cleaned up last year in the stock market.

او پارسال در بازار سرمایه پول زیادی بدست آورد.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها