عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با avoid

avoid

فعل

US /əˈvoɪd/

avoids; avoided; avoiding

(فعل) دوری کردن، خودداری کردن، پرهیز کردن (مثال اول) – جلوی وقوع چیزی را گرفتن (مثال دوم) - to avoid your eye(s) از نگاه کردن به چیزی یا کسی خودداری کردن – avoidable (صفت) قابل جلوگیری (مثال آخر)

Pregnant women should avoid certain foods.

زنان باردار باید از بعضی از غذا ها پرهیز کنند.

The accident could have been avoided.

میشد از این حادثه جلوگیری کرد.

avoidable costs

هزینه های قابل جلوگیری

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها