عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با new

new

صفت

US /ˈnuː/

newer; newest

(صفت) جدید، تاره – سالم تر یا با انرژی تر (مثال آخر)

My new dress is isn't fit to me.

لباس جدید من به تن من نمی خورد.

This watch is new.

این ساعت جدید است.

My website has a lot of news visitors and sells better.

وب سایت من کاربران جدید زیادی دارد و بهتر می فروشد.

a new species of fish

یک گونه جدید ماهی

I felt like a new man.

من احساس یک آدم سالم تری را دارم.

(صفت – ادامه بررسی معنی واژه) the new چیزهای جدید - what's new? برای احوال پرسی - new arrival الف: کسی که تازه از راه رسیده یا تازه کاری را شروع کرده ب: نوزاد

A lot of people's anxiety is really just a fear of the new.

واقعاً بسیاری از اضطراب های مردم تنها، ترسی از چیزهای جدید است. (مثل یک ایده جدید و غیره)

Hey man, what's new?

سلام، چه خبر؟

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها