عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با care

care

اسم

US /ˈkeɚ/

cares

(اسم) مراقبت (مثال اول) – توجه، دقت (مثال دوم) - take care of sb/sth الف: مراقبت کردن از کسی یا چیزی (مثال سوم) ب: ترتیب چیزی را دادن (مثال آخر)

With proper care, the plants may last for fifty years.

با مراقبت مناسب، این گیاهان ممکن است برای 50 سال دوام بیاورند.

She chose her words with care.

او کلماتش را با دقت انتخاب کرد.

Take good care of your girl.

از دختر خود به خوبی مراقبت کن.

Don't worry about the travel arrangements. They're all being taken care of.

نگران مقدمات سفر نباش. ترتیب همه این مسائل داده میشود.

(اسم – ادامه بررسی معنی واژه) care of یا in care of اینکه به کسی آدرس کسی را بدهید (مثال اول) - take care برای خداحافظی کردن، مراقب خودت باش (مثال دوم) - have all the cares of the world on your shoulders نگران مسائل مختلف زیادی بودن - without a care in the world نه غم نان دارد و نه غصه فراغ یار، بدون هیچ نگرانی و دغدغه ای

You can write me care of my grandfather.

تو میتوانی به آدرس پدربزرگ من برای من نامه بنویسی.

Bye! Take care!

خدا نگهدار! مراقبت کن!

care

فعل

cares; cared; caring

(فعل) اهمیت دادن (دو مثال اول) – چیزی را خواستن (مثال سوم) - care for someone/something الف: مراقبت کردن از کسی یا چیزی (مثال چهارم) ب: دوست داشتن چیزی یا کسی (مثال آخر)

I don’t care how much it costs, just buy it.

اهمیتی نمی دهم که آن چقدر می ارزد، فقط آن را بخر.

Who cares what she thinks?

برای چه کسی اهمیت دارد که او چه فکر می کند؟

Would you care to join us for lunch?

دوست داری برای شام با ما باشی؟

I cared for his dog while he was away.

وقتی او خانه نبود من مراقب سگش بودم.

She don’t care for seafood.

او غذای دریایی دوست ندارد.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها