عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با being

being

اسم

US /ˈbiːjɪŋ/

beings

(اسم) کسی یا چیزی که وجود دارد، موجود - come into being/be brought into being به وجود آمدن (مثال سوم) – the core/roots/whole of somebody’s being وجود یا مهم ترین بخش چیزی (مثال آخر) - with every fiber of your being با تمام تلاش یا میل

a human being

یک موجود انسانی (یک انسان)

a mythical being

یک موجود افسانه ای

a law that first came into being in 2005

قانونی که در سال 2005 به وجود آمد

I knew it was true in the core of my being.

من از اعماق وجود خود میدانستم که این واقعیت دارد.

being

حرف ربط

(حرف ربط) being as/that/as how چون، از آنجا که

being

فعل

(فعل) حالت استمراری فعل be

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها