عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با big

big

صفت

US /ˈbɪg/

bigger; biggest

(صفت) بزرگ از نظر اندازه، حجم، اهمیت و غیره (دو مثال اول) – متمایل یا علاقه مند به انجام کارهایی بیش از بقیه مردم (مثال سوم) – پر از علاقه یا اشتیاق (مثال چهارم)

a beautiful girl with big eyes

یک زن زیبا با چشمانی بزرگ

He is earning big money as a doctor.

او به عنوان یک دکتر دارد درآمد زیادی کسب میکند.

He's a big drinker.

او خیلی شراب میخورد.

a big fan

یک طرفدار پر و پا قرص

(صفت – ادامه بررسی معنی واژه) مهم، با ارزش (مثال اول) – بزرگ تر (مثال دوم) – سخاوتمند، بزرگ - it is big of somebody to do something اینکه بگوید که انجام دادن کاری بزرگی کسی را میرساند (مثال آخر)

We have another big game next week.

ما یک بازی مهم در هفته آینده داریم.

my big brother

برادر بزرگتر من

It was big of Jim to come over and apologize like that.

بزرگی جیم را میرساند که اینطور آمد و عذرخواهی کرد.

(صفت – ادامه بررسی معنی واژه) بسیار قوی، شدید (مثال اول) - a big fish in a small pond کسی که فقط در یک جمع محدود دارای شهرت است - big on بسیار مشتاق به انجام کاری - big with child باردار و در آستانه زایمان - too big for your britches یا too big for your boots با اعتماد به نفس بسیار زیاد – bigness (اسم) بزرگی (مثال دوم)

a big storm

یک طوفان شدید

the bigness of the company

بزرگی این شرکت

big

قید

(قید) با افتخار (مثال اول) - go over big موفق بودن، با موفقیت، باب میل (مثال دوم) - make it big یا hit it big یا hit big خیلی موفق شدن - think big بلند پروازانه تر فکر کردن، گسترده تر فکر کردن

to talk big

با افتخار درباره چیزی حرف زدن

Here's a story for a beautiful princess that always goes over big with kids.

این یک داستان درباره یک شاهدخت زیبا است که همیشه باب میل بچه ها است.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها