عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با always

always

قید

US /ˈɑːlˌweɪz/

(قید) همیشه - as always مثل همیشه، طبق معمول (مثال آخر)

We're not always this busy!

ما همیشه اینقدر سرمان شلوغ نیست!

I'll remember you always.

من همیشه تو را بیاد خواهم داشت. (forever)

This is what I've always wanted.

این چیزی است که من همیشه می خواستم.

there's always tomorrow

همیشه فردایی هست

John is late, as always.

جان مثل همیشه دیر میکند.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها