عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با like

like

فعل

US /ˈlaɪk/

likes; liked; liking

(فعل) دوست داشتن – خواستن (مثال آخر)

Do you like him?

از او خوشت می آید؟

How do you like my new shoes?

نظرت درباره کفش جدید من چیست؟

She left without saying a word to me. How would you like it if someone ignored you that way?

او بدون اینکه کلمه ای به من بگوید رفت. تو خوشت می آید که کسی این طور تو را نادیده بگیرد؟

Would you like another cup of coffee?

یک فنجان قهوه دیگر می خواهید؟

like

حرف اضافه

(حرف اضافه) شبیه به – برای نشان دادن چیزی که برای کسی معمول است (مثال دوم) – مثل (مثال سوم) - like so به این صورت (برای نشان دادن طریقه کاری – مثال آخر)

She looks nothing like her mother.

او اصلا شبیه به مادرش نیست.

It's not like her to be so selfish.

خودخواه بودن برای او معمول نیست.

They studied subjects like physic.

او موضوعاتی مثل فیزیک را مطالعه می کند.

Then turn the paper over and fold it, like so.

سپس کاغذ برگردانید و تا کنید، اینجوری (مثل این).

like

اسم

likes

(اسم) likes علایق – نظیر (مثال دوم تا چهارم) – لایک در صفحه های مجازی

We all have different likes.

ما همگی علایقی داریم.

I've never seen the like before.

من قبلا نظیر آن را ندیده بودم.

comparing like with like

مقایسه نظیر به نظیر

She didn't want to associate with the likes of me.

او نمی خواست با یکی نظیر من شریک شود.

The band now has thousands of likes.

این گروه موسیقی هزاران لایک دارد.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها