koobdar.ir

وبسایت آموزشی کوبدار

بخش های مختلف وب سایت کوبدار
قسمت های مختلف وب سایت آموزشی کوبدار
صفحه اصلی زبان انگلیسی دیکشنری کوبدار کامپیوتر و برنامه نویسی برق و الکترونیک
ورود/ثبت نام تماس با ما جستجو در سایت جستجو در سایت کوبدار
معنی کوبدار چیست؟
ورود به حساب کاربری ارتباط با ما

مجله آموزشی کوبدار برگ درخت کوبدار

koobdar.ir

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با some

some

صفت

US /ˈsʌm/

(صفت) برای اشاره به کسی یا چیزی که به نوعی نا مشخص یا ناشناس است (دو مثال اول) – یک مقدار یا تعداد تعیین نشده (کم، مقداری – مثال سوم) – برای بیان رضایت (مثال آخر)

She's in some kind of trouble.

او یک جور مشکل دارد. (معلوم نیست چه مشکلی)

Some guy called and had a massage for you.

یک نفر زنگ زد و پیامی برای تو داشت.

I bought some apples.

من چند تا سیب خریدم.

That was some party!

آن میهمانی خوبی بود!

(صفت – ادامه بررسی معنی واژه) مقدار یا تعداد زیاد یا به حد کفایت زیاد

You have some nerve to come here!

تو خیلی جگر داری که اینجا آمدی!

some

ضمیر

(ضمیر) مقدار یا تعدادی فرد یا چیزی که عدد یا اندازه آن بیان نشده است یا مهم نیست - and then some کمی علاوه یا بیشتر از آن (مثال سوم)

I’ve just made a pot of tea. Would you like some?

من الان یک قوری چای درست کرده ام. کمی می خواهی؟

Can I have some of your cake?

آیا می توانم کمی از کیک شما را بخورم؟

I walked a mile and then some.

من یک مایل و کمی بیشتر قدم زدم.

some

قید

(قید) حدوداً - کمی

Some 60 people showed up for the lecture.

حدوداً 60 نفر برای سخنرانی حاضر شدند.

I slept some in the car on the way home.

من در راه رسیدن به خانه، کمی خوابیدم.

She helped me some.

او کمی به من کمک کرد.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها