عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با apple

apple

اسم

US /ˈæpəl/

apples

(اسم) سیب - rotten apple یا bad apple یک عضو ناهنجار یک گروه - compare apples and/to/with apples مقایسه کردن دو یا چند چیز خیلی شبیه به هم - compare apples and/to/with oranges مقایسه کردن دو یا چند چیز کاملا متفاوت - the apple of someone's eye نور چشم کسی، کسی که برای شخصی بسیار عزیز است (مثال سوم) - upset the apple cart انجام دادن کاری که باعث تغییر یا بهم ریختن یک برنامه یا شرایط و غیره میشود

an apple pie

کیک سیب

apple juice

آب سیب

His daughter is the apple of his eye.

دختر او نور چشم او است.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها