عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با skin

skin

اسم

US /ˈskɪn/

skins

(اسم) پوست بدن انسان یا حیوان یا پوست میوه و غیره

skin cancer

سرطان پوست

a rug made from the skin of a lion

قالیچه ای ساخته شده از پوست یک شیر

the rough skin of a shark

پوست سخت یک کوسه

potato skin

پوست سیب زمینی

(اسم – ادامه بررسی معنی واژه) skin (مربوط به یک فرد) زود رنج/پوست کلفت (نقد پذیر، کسی که به راحتی عصبانی یا ناراحت نمی شود - مثال اول) - by the skin of your teeth تنها با اختلاف بسیار اندکی در زمان یا مکان یا مقدار (مثال دوم) - get under your skin الف: عصبانی کردن یا ناراحت کردن (مثال سوم) ب: درک کردن یا پذیرفتن چیزی که قبلا نظر مثبتی در خصوص آن نداشتید

He has a thin skin and lacks determination – he's certainly not suitable to be a journalist.

او زود رنج و فاقد اراده است – مطمئنا مناسب روزنامه نگار بودن نیست.

He escaped by the skin of his teeth.

او میلیمتری گریخت.

I just can't stand Sara's voice, so everything she says gets under my skin.

من اصلا نمی توانم صدای سارا را تحمل کنم و هر چیزی که می گوید مرا عصبانی میکند.

(اسم – ادامه بررسی معنی واژه) no skin off my nose اینکه بگویید چیزی برای شما مهم نیست یا نظری درباره آن ندارید - save someone's skin نجات دادن کسی - skin and bones یا skin and bone پوست و استخوان (طوری که سالم نباشد – مثال اول)

When she died she was nothing but skin and bone.

وقتی مرد، چیزی جز پوست و استخوان نبود. (از شدت بیماری، خیلی لاغر شده بود)

skin

فعل

skins; skinned; skinning

(فعل) پوست کندن یک حیوان یا میوه و غیره - skin (someone) alive پوست کسی را کندن، کسی را به شدت تنبیه کردن (مثال سوم)

We learnt how to trap and skin a rabbit.

ما یاد گرفتیم که چطور یک خرگوش را به دام بیاندازیم و پوست بکنیم.

I skinned my knee when I fell.

وقتی افتادم، پوست زانوی من کنده شد.

Dad will skin you alive when he sees this place!

بابا وقتی اینجا را ببیند پوست تو را می کند!

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها