عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با chip

chip

اسم

US /ˈtʃɪp/

chips

(اسم) خرده یا تراشه یا براده چیزی (مثال اول) – تراشه کامپیوتر – هر یک از ورقه های سیب زمینی تُرد شده و سرخ شده که به صورت جمع چیپس گفته می شود - chip off the old block کسی که مثل پدر یا مادرش رفتار میکند - have a chip on your shoulder عصبانی بودن، بد خلق شدن به این دلیل که فکر میکنید حق شما ضایع شده یا با شما بد رفتاری شده (مثال آخر)

wood chips

خرده های چوب

computer/graphics/memory chips

تراشه های کامپیوتر / گرافیک / حافظه

a pack of corn chips

یک بسته چیپس ذرت

He thinks she has a chip on her shoulder because she didn't go to university.

او معتقد است که آن دختر به این دلیل که به دانشگاه نرفته است، بد خلق شده است.

(اسم – ادامه بررسی معنی واژه) let the chips fall where they may هر اتفاقی که قرار است بیافتد بگذار بیافتد، حالا نتیجه هر چی شد - when the chips are down وقتی که اوضاع مناسب نیست

chip

فعل

chips; chipped; chipping

(فعل) شکستن بخش کوچکی از چیزی – توپ را به صورتی که از بالا به پایین بیایید شوت کردن، چیپ زدن (مثال دوم) - chip away at sth کم یا ضعیف یا کوچک شدن یا کردن تدریجی (مثال سوم و چهارم)

He's chipped a bone in his knee.

یک استخوان در زانوی او شکسته است.

She chipped a pass to her teammate.

او یک پاس چیپ به هم تیمی خود ارسال کرد.

She gradually chipped away at his confidence.

او کم کم اعتماد به نفس آن پسر را از او گرفت.

to chip away the rock

سنگ را تراشیدن

(فعل – ادامه بررسی معنی واژه) chip in الف: نظر دادن هنگام حرف زدن کسی ب: پول گذاشتن با بقیه برای کاری (مثال اول)

They all chipped in $50 and bought their father a power saw.

آن ها هر کدام 50 دلار گذاشتند و برای پدر خود یک اره برقی خریدند.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها