عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با confidence

confidence

اسم

US /ˈkɑːnfədəns/

confidences

(اسم) اعتماد – رابطه ای که در آن شما مسائل خصوصی و شخصی را به کسی می گویید – راز یا مسائل خصوصی که به کسی می گویید (مثال سوم)

The survey revealed a lack of confidence in the government.

آن نظر سنجی، نبود اعتماد به دولت را مشخص کرد.

Sara told me about their relationship in confidence.

سارا به صورت خصوصی درباره ارتباط شان به من گفت.

She accused him of betraying a confidence. [=she said that he told her secret to other people]

او را متهم کرد که به یک مسئله خصوصی خیانت کرده است. (راز او را به بقیه گفته است)

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها