عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با allow

allow

فعل

US /əˈlaʊ/

allows; allowed; allowing

(فعل) اجازه دادن (سه مثال اول) – این امکان را فراهم کردن (مثال چهارم) – پذیرفتن، اعتراف کردن (دو مثال آخر)

I don’t allow cats in my house.

من گربه ها را به خانه خودم راه نمیدهم.

This research must be allowed to continue.

باید به این تحقیق اجازه ادامه یافتن داده شود.

to allow a door to remain open

یک در را باز نگه داشتن

A 24-hour ceasefire allowed the two armies to reach an agreement.

یک آتش بس 24 ساعته به دو ارتش این امکان را داد که به یک توافق برسند.

The judge allowed my claim.

قاضی ادعای مرا وارد دانست.

I allow that there may have been a mistake.

میپذیرم که ممکن است اشتباهی رخ داده باشد.

(فعل – ادامه بررسی واژه) allow for الف: پیشاپیش چیزی را برنامه ریزی کردن یا در نظر گرفتن (مثال اول) ب: مقدار مناسبی از چیزی را داشتن (مثال دوم) - allow of چیزی را ممکن کردن (مثال آخر)

I didn't allow for traffic this morning, I'm going to be late.

من ترافیک امروز صبح را در نظر نگرفتن و دیر خواهم رسید.

I didn't allow for so many guests.

من غذای کافی برای این همه میهمان تدارک ندیدم.

The facts allow of only one explanation.

این حقایق فقط یک توضیح را ممکن میکند.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها