عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با agreement

agreement

اسم

US /əˈgriːmənt/

agreements

(اسم) توافق، موافقت (مثال اول) – هم نظر بودن (مثال دوم) – توافق، قرارداد، توافق نامه و غیره (مثال سوم) – تطابق با یک واژه یا اصطلاح به لحاظ تعداد، جنسیت یا شخص

He nodded his head in agreement.

او سرش را به نشانه موافقت تکان داد.

Since we are all in agreement, let's begin.

از آنجا که ما همگی هم نظر هستیم، بیایید شروع کنیم.

Please read the agreement and sign it.

لطفاً این توافق نامه را مطالعه و آن را امضا کنید.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها