عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با cat

cat

اسم

US /ˈkæt/

cats

(اسم) گربه - Cat got your tongue? گربه زبانت را خورده؟ (کنایه از اینکه چرا حرف نمیزنی؟) - curiosity killed the cat اینکه به کسی به صورت کنایه ای بگویید که کنجکاوی بیش از حد خطرناک است - fight like cats and dogs مثل سگ و گربه به جان هم افتادن - let the cat out of the bag آشکار کردن یک راز - like something the cat brought/dragged/drug in خیلی کثیف یا نامرتب بودن - like the cat that ate/got/swallowed the canary اینکه بگویید که کسی خیلی به خودش افتخار میکند - rain cats and dogs به شدت باریدن

What's the matter? Cat got your tongue?

قضیه چیه؟ گربه زبانت را خورده؟

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها