عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با true

true

صفت

US /ˈtruː/

truer; truest

(صفت) درست – واقعی و نه خیالی (مثال دوم) - true love الف: چیزی که شما بیش از همه دوست دارید ب: کسی که عاشقش هستید (مثال سوم)

The story is actually true.

در واقع این داستان درست است.

He reveals his true character to very few people.

او شخصیت واقعی خود را برای عده محدودی آشکار می کند.

Will Mark find true love with Julie?

آیا مارک عشقش را در جولیا خواهد دید؟

(صفت – ادامه بررسی معنی واژه) وفادار – اصل، اصیل (از این جهت که همه چیزهای ضروری آن را دارد و ناقص نیست – مثال دوم) - come true رخ دادن، اتفاق افتادن (مثال سوم)

Many consumers remain true to their favorite brand.

بسیاری از مشتری ها به برند مورد علاقه خود وفادار می مانند.

Only true deer have antlers.

تنها گوزن ها اصیل شاخ دارند.

Many of his predictions are coming true.

بسیاری از پیشگویی های او دارند اتفاق می افتند.

(صفت – ادامه بررسی معنی واژه) show your true colors ذات واقعی خود را نشان دادن - too good to be true برای اینکه بگویید چیزی به خوبی آنچه به نظر می رسد نیست و غیر قابل باور است (مثال دوم) - true believer پیرو راستین - true to form/type برای اینکه بگویید کسی طبق معمول رفتار بدی از خودش نشان می دهد (مثال سوم)

He seemed nice at first, but he showed his true colors during the crisis.

در ابتدا او به نظر آدم خوبی می رسید، ولی در طول آن بحران ذات حقیقی خود را آشکار کرد.

The news was too good to be true.

این اخبار برای قبول کردن زیادی خوب است. (یک جای کار می لنگد)

True to form, Sara turned up late.

طبق معمول، سارا دیر آمد.

(صفت – ادامه بررسی معنی واژه) true to life واقع بینانه، طبیعی، واقعی - true to yourself با خودتان صادق بودن - true to your word سر قول خود یا حرف خود ماندن

I don’t think the characters are very true to life.

به نظر من این شخصیت ها چندان واقعی نیستند. (در جهان واقعی نمود ندارند)

A man true to his word.

یک مرد سر حرفش می ماند.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها