عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با color

color

اسم

US /ˈkʌlɚ/

colors

(اسم – در بریتیش به این صورت نوشته می شود: colour) رنگ - people of color یعنی رنگین پوست (بیشتر در جوامع سیاه پوست کاربرد دارد) – رنگ و رو داشتن مثلا بعد از یک دوره بیماری

The dress comes in blue, green, red, and other colors.

این لباس در آبی، سبز، قرمز و سایر رنگ ها عرضه می شود (یا وجود دارد).

We need to protect the rights of people of color.

نیاز داریم تا از حقوق رنگین پوستان دفاع کنیم.

She’d been ill for a while, but when I saw her last Friday, she had good color.

او برای مدتی مریض بود ولی وقتی او را در جمعه گذشته دیدم، رنگ و روی خوبی داشت.

(اسم – ادامه بررسی معنی واژه) a horse of a different color یک چیز یا یک موضوع متفاوت (مثال اول) - show your true colors طینت یا چهره واقعی خود را نشان دادن - with flying colors با موفقیت کامل

I don’t mind Sara coming with us but her friend Jane is a horse of another color.

من مشکلی ندارم که سارا با ما بیاید ولی اینکه دوست او جین هم بیاید یک موضوع متفاوت است.

color

فعل

colors; colored; coloring

(فعل) رنگ کردن، رنگ زدن (مثال اول) – (درمورد صورت) از خجالت سرخ شدن – در مورد چیزی که روی نظر شما اثر منفی میگذارد (مثال دوم) - color sth in رنگ کردن درون چیزی (مثال سوم)

to color the hair

موها را رنگ کردن

I'm sure her views on marriage are colored by her parents' divorce.

مطمئن هستم که طلاق گرفتن والدین او روی نظر او درباره ازدواج اثر گذاشته است.

Sara drew a lion and colored it in.

سارا یک شیر کشید و آن را رنگ کرد.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها