عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با actually

actually

قید

US /ˈæktʃəwəli/

(قید) واقعاً، در واقع، دقیقاً

That's the only reason I'm actually going.

در واقع این تنها دلیلی است که میخواهم بروم.

I’ve known Sara for years. Since we were babies, actually.

من سارا را سال ها می شناسم. در واقع از وقتی بچه بودیم.

What time are you actually leaving?

دقیقا کی می روید؟

We both turned around and I was actually quite surprised to see the two of them hugging.

ما هر دو برگشتیم و واقعاً خیلی جا خوردم که دیدم آن دو یکدیگر را در آغوش گرفته اند.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها