عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با between

between

حرف اضافه

US /bɪˈtwiːn/

(حرف اضافه) بین، مابین، میان

Trade between the two countries has increased sharply in the past year.

تجارت میان این دو کشور سال قبل به طرز واضحی افزایش یافته است.

We should arrive between 8 and 11 o'clock.

ما باید بین ساعت 8 تا 11 برسیم.

a number in between 5 and 15 (=a number between 5 and 15)

عددی بین 5 تا 15

Between you and me, I think he's wrong.

بین خودمان بماند، به نظرم او دروغ میگوید.

between

قید

(قید) در مکانی بین دو چیز، در زمانی بین دو چیز - betwixt and between در وسط، میانه، نه این و نه آن - few and far between نادر

a house and stables, with a yard in between

یک خانه و استبل و یک حیاط بین آن ها

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها