koobdar.ir

وبسایت آموزشی کوبدار

بخش های مختلف وب سایت کوبدار
قسمت های مختلف وب سایت آموزشی کوبدار
صفحه اصلی زبان انگلیسی دیکشنری کوبدار کامپیوتر و برنامه نویسی برق و الکترونیک
ورود/ثبت نام تماس با ما جستجو در سایت جستجو در سایت کوبدار
معنی کوبدار چیست؟
ورود به حساب کاربری ارتباط با ما

مجله آموزشی کوبدار برگ درخت کوبدار

koobdar.ir

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با know

know

فعل

US /ˈnoʊ/

knows; knew /ˈnuː/; Brit /ˈnjuː/ ; known /ˈnoʊn/ ; knowing

(فعل) دانستن - know of اطلاعات یا تجربه داشتن - know what it is (like) to تجربه داشتن یا دانستن چیزی

Do you know the answer?

آیا جواب را می دانی؟

Do you know of a good doctor?

آیا یک دکتر خوب می شناسید؟

He knows what it is to be poor.

او می داند فقیر بودن یعنی چه. (چون خودش تجربه کرده است)

(فعل – ادامه بررسی معنی واژه) با کسی یا چیزی یا مکانی آشنا بودن - شناختن

She grew up in Hawaii so she knows it well.

او در هاوائی بزرگ شده و آن را خوب می شناسد.

I couldn't see who was speaking, but I knew the voice.

من نمی توانستم ببینم که چه کسی داشت حرف می زد ولی صدا را شناختم.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها