عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با academic

academic

صفت

US /ˌækəˈdɛmɪk/

(صفت) مربوط به تحصیل مخصوصاً در مدرسه یا دانشگاه، تحصیلی، علمی (مثال اول) - شامل مطالعه بسیار زیاد (مثال دوم) - برای توصیف کسی که بسیار زرنگ است و علاقه به مطالعه دارد (مثال سوم)

The students return in October for the start of the new academic year.

دانشجویان در ماه اکتبر برای شروع سال تحصیلی جدید باز می گردند.

the study of art as an academic discipline

مطالعه هنر به عنوان یک ترتیب آکادمیک (عمیق و ریشه ای)

She wasn't very academic and hated school.

او خیلی اهل مطالعه نبود و از مدرسه متنفر بود.

(صفت – ادامه بررسی معنی واژه) ایده یا تئوری که مطابق با واقعیات زندگی نیست و فایده ای هم ندارد، غیر عملی (مثال اول) – academically (قید) به لحاظ علمی و مطالعه (مثال دوم)

The question of where we go on holiday is purely academic since we don’t have any money.

از آنجا که ما هیچ پولی نداریم، این سوال که ما کجا می رویم کاملاً غیر عملی است.

an academically gifted child

یک بچه با استعداد به لحاظ علمی

academic

اسم

academics

(اسم) شخصیت دانشگاهی مانند استاد (مثال اول) – academics دروس دانشگاهی

There is much debate among academics about this issue.

مباحث زیادی درباره این موضوع میان شخصیت های دانشگاهی وجود دارد.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها