عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با school

school

اسم

US /ˈskuːl/

schools

(اسم) مدرسه – دانشگاه یا کالج (در آمریکایی - مثال دوم) – آموزشگاه (مثال سوم)

What did you learn at school today?

امروز چی در مدرسه یاد گرفتی؟

He goes to school in New York.

او در نیویورک به دانشگاه می رود.

a language school

یک آموزشگاه زبان

(اسم – ادامه بررسی معنی واژه) فعالیتی که در مدرسه یا یک آموزشگاه یا دانشگاه انجام می شود (یاد دادن یا یاد دادن – مثال اول) – افراد در مدرسه شامل همه دانش آموزان و معلمین و غیره (مثال دوم) – یک گروه یا گله از ماهیان دریایی یا هر آبزی دیگر که با هم حرکت می کنند

School is hard for her.

فعالیت در مدرسه برای او سخت است.

I had to stand up in front of the whole school.

او مجبور بود در مقابل همه افراد در مدرسه بایستد.

a school of dolphins

گروهی از دلفین ها

school

فعل

schools; schooled; schooling

(فعل) یاد دادن چیزی به کسی یا گروهی یا تربیت کردن

It takes a lot of patience to school a dog.

صبر خیلی زیادی می خواهد که به یک سگ آموزش دهی.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها