عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با compare

compare

فعل

US /kəmˈpeɚ/

compares; compared; comparing

(فعل) مقایسه کردن – شبیه بودن یا قابل قیاس بودن

This store’s prices are high compared to what some other stores charge.

قیمت های این مغازه در مقایسه با آنچه مغازه های دیگر می گیرند زیاد است.

This school compares with the best in the country.

این مدرسه با بهترین مدارس کشور قابل قیاس است.

Your powers are inconsequential compared to mine.

توانایی های تو در مقایسه با توانایی های من قابل صرف نظر است.

(فعل – ادامه بررسی معنی واژه) compare apples and/to/with apples مقایسه کردن چیزهایی که خیلی شبیه هم هستند - compare apples and/to/with oranges مقایسه کردن چیزهایی را که خیلی با هم متفاوت هستند - compare notes در مورد تجربه ای مشترک حرف زدن - beyond compare یا without compare بی همتا

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها