عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با business

business

اسم

US /ˈbɪznəs/

businesses

(اسم) تجارت، حرفه، کسب و کار – mind your own business سرت به کار خودت باشد (مثال چهارم) – minding your own business مشغول کار خود بودن

She works in the software business.

او در حرفه نرم افزار کار می کند.

How's business?

کار و کاسبی چطوره؟

a business meeting

یک جلسه کاری

Mind your own business, will you? I can take care of my problems.

سرت به کار خودت باشد. باشه؟ من میتوانم از پس مشکلات خودم بر آیم.

(اسم – ادامه بررسی معنی واژه) be nobody's business به کسی مربوط نیست – have no business doing something اینکه کسی حق انجام کاری را ندارد (مثال اول) – کار یا مسئله یا چیزی که باید انجام دهید (مثال دوم و سوم) – موضوع، رویداد، وضعیت (مثال آخر)

You have no business telling me where I can and cannot go!

تو حق نداری به من بگویی که کجا میتوانم بروم و کجا نه!

We have some unfinished business to discuss.

من چند تا مسئله تمام نشده داریم برای بحث کردن داریم.

Let’s get down to business.

بیایید به این موضوع بپردازیم.

The divorce was a terrible business.

آن متارکه رویداد خیلی بدی بود.

(اسم – ادامه بررسی معنی واژه) business as usual یک چیز عادی، یک وضعیت عادی (مثال اول) – business is business کار کار است (اینکه چیزی که ضروری است باید انجام شود حتی اگر خوشمان نیاید) – in business الف: در حال کار، مشغول فعالیت، دایر ب: آماده برای شروع کاری یا استفاده از چیزی (مثال دوم) – like nobody's business خیلی خوب، خیلی زیاد، خیلی سریع (مثال سوم)

The next day was business as usual.

فردای آن روز همه چیز عادی بود.

All we need is a car and we'll be in business.

همه آنچه که ما نیاز داریم یک ماشین است و بعد از آن کار را شروع میکنیم.

He can sing like nobody's business.

او خیلی خوب میتواند آواز بخواند.

(اسم – ادامه بررسی معنی واژه) mean business برای انجام کاری جدی بودن – out of business بیکار، ورشکسته، غیر فعال

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها