عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با sing

sing

فعل

US /ˈsɪŋ/

sings; sang /ˈsæŋ/ or sung /ˈsʌŋ/ ; sung; singing

(فعل) آواز خواندن، خوانندگی کردن – سوت قدرتمندی ایجاد کردن (مثال چهارم) - sing a different tune نظر خود را تغییر دادن، رویکرد خود را تغییر دادن، طرز حرف زدن خود را تغییر دادن (مثال آخر)

He sings beautifully.

او به زیبایی آواز می خواند.

to sing the national anthem

خواندن سرود ملی

Do you hear the birds singing?

آیا آواز خواندن پرندگان را می شنوی؟

A bullet sang past my ear.

یک گلوله سوت کشان از کنار گوش من عبور کرد.

He'd soon change his tune if he thought she'd lost interest.

اگر فکر می کرد که توجه را از دست می دهد خیلی زود نظرش را تغییر می داد.

(فعل – ادامه بررسی معنی واژه) sing along همخوانی کردن با کسی یا با یک آواز در حال پخش (مثال اول) - sing of با اشتیاق از کسی یا چیزی حرف زدن، با اشتیاق در خصوص کسی یا چیزی نوشتن - sing out الف: چیزی را با صدای بلند گفتن (مثال دوم) ب: با صدای بلند آواز خواندن

I think it's cute the way he sings along to the radio in the car.

به نظر من جوری که او با رادیو در خودرو همخوانی می کند، زیبا است.

The crowd sang out insults.

جمعیت با صدای بلند فحش می داد.

(فعل – ادامه بررسی معنی واژه) sing someone's/something's praises یا sing the praises of someone/something خوبی کسی یا چیزی را گفتن، تعریف کردن از کسی یا چیزی (مثال اول) – singing (اسم) خوانندگی (مثال دوم و سوم)

He's always singing her praises.

او همیشه خوبی آن دختر را می گفت.

He's still taking singing lessons.

او هنوز کلاس خوانندگی می رود.

her singing career

حرفه خوانندگی او

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها