عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با alternative

alternative

صفت

US /ɑlˈtɚnətɪv/

(صفت) استفاده به جای یک چیز دیگر، جایگزین (دو مثال اول)

Do you have an alternative solution?

آیا راه حل جایگزینی دارید؟

Alternative energy (= electricity or power that is produced using the energy from the sun, wind, water, etc.)

انرژی جایگزین (= برق یا نیرویی که با استفاده از انرژی خورشید ، باد ، آب و غیره تولید می شود)

alternative

اسم

alternatives

(اسم) جایگزین، چاره، آلترناتیو (سه مثال اول) – غیر معمول یا غیر مرسوم (مثال چهارم) – alternatively (قید) یا، یا اینکه، از طرف دیگر (or, instead, otherwise, on the other hand - مثال آخر)

an alternative to coffee

یک جایگزین برای قهوه

an alternative route

یک مسیر جایگزین

I have no alternative but to ask you to leave.

من چاره ای ندارم مگر اینکه از شما بخواهم بروید.

alternative lifestyles

روش های زندگی غیر مرسوم

Allow about 8 hours for the drive. Alternatively, you could fly.

با حدود 8 ساعت رانندگی کنار بیایید. یا اینکه با هواپیما بروید.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها