عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با actual

actual

صفت

US /ˈæktʃəwəl/

(صفت) واقعی و نه انتزاعی - in actual fact در واقع، در عمل (مثال دوم) – درست، دقیق (مثال سوم)

It's a true story, based on actual events.

این یک داستان واقعی مبتنی بر وقایع حقیقی است.

He agreed to stay for three seasons but in actual fact he stayed for only one.

او موافقت کرد که سه فصل بماند ولی در عمل فقط یک فصل ماند.

Those were his actual words.

این ها دقیقا حرف های او بود.

(صفت – ادامه بررسی معنی واژه) برای تاکید بر مهمترین بخش چیزی

In other words, the area in which they bought was more important than the actual (= very) house.

به عبارت دیگر، منطقه ای که آن ها خانه را خریده اند از خود خانه مهمتر است.

The wedding preparations take weeks but the actual ceremony takes less than an hour.

آماده سازی های عروسی هفته ها طول کشید ولی خود مراسم عروسی کمتر از یک ساعت زمان برد.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها