عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با butter

butter

اسم

US /ˈbʌtɚ/

butters

(اسم) کره - peanut butter کره بادام زمینی - like a (hot) knife through butter خیلی سریع و آسان

Melt the butter in a small pan, add the flour and stir well.

کره را داخل یک ماهی تابه کوچک آب کرده، آرد را اضافه کنید و خوب هم بزنید.

butter

فعل

butters; buttered; buttering

(فعل) کره مالیدن روی چیزی - butter up برای هدفی با کسی خوش رفتاری کردن - know which side your bread is buttered on برای هدفی دانش لازم برای رفتار کردن با کسی را داشتن

buttered bread

نان کره مالیده شده

Stop trying to butter me up!

اینقدر پاچه خاری مرا نکن!

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها