عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با anywhere

anywhere

قید

US /ˈɛniˌweɚ/

(قید) هر جا، همه جا، هیچ جا – anywhere near نزدیک در زمان یا ویژگی یا کیفیت یا مقدار (مثال چهارم) - not anywhere near خیلی دور، خیلی بعید، اصلا (مثال آخر)

Sit anywhere you like.

هر جا که دوست داشتید بنشینید.

Her career isn't going anywhere.

کار او به جایی نمیرسد. (موفق نخواهد بود)

I can’t find my phone anywhere.

من نمیتوانم تلفنم را هیچ جا پیدا کنم.

Are we anywhere near finishing yet or is there still some way to go?

آیا به پایان کار نزدیک شده ایم یا هنوز کمی راه باقی مانده است؟

I wasn’t anywhere near him when she fell.

وقتی او افتاد، من از او خیلی فاصله داشتم.

anywhere

ضمیر

(ضمیر) جایی، هر جایی (anyplace)

The attack could come from anywhere.

حمله ممکن است از هر جایی صورت بگیرد.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها