عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با across

across

حرف اضافه

US /əˈkrɑːs/

(حرف اضافه) از یک طرف به طرف دیگر چیزی (دو مثال اول) – آن سمت یا طرف چیزی (مثال دوم) – در همه جا یا در همه بخش های یک مکان یا کشور یا بدن و غیره (مثال آخر)

I saw them walking across the street.

من آن ها را درحال عبور از عرض خیابان دیدم.

There's a shop right across the street.

یک فروشگاه دقیقا آن طرف خیابان قرار دارد.

Across the world, people are praying for peace.

در همه جای دنیا مردم برای صلح دعا می کنند.

across

قید

(قید) از یک طرف تا طرف دیگر (دو مثال اول) – به سمت کسی یا چیزی (مثال سوم) - across from در طرف مقابل کسی یا چیزی (مثال آخر)

We’ll have to swim across.

ما مجبور خواهیم بود عرض رودخانه را شنا کنیم.

The hole was 15 feet across.

آن چاله 15 پا عرض داشت.

He looked across at me.

او مستقیم به من نگاه کرد.

There's a bus station just across from our house.

یک ایستگاه اتوبوس دقیقا آن طرف خانه ما قرار دارد.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها