عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با bus

bus

اسم

US /ˈbʌs/

buses همچنین در آمریکایی busses

(اسم) اتوبوس

Please excuse me for arriving late – the bus was delayed.

لطفاً مرا به دلیل دیر رسیدن عفو کنید، اتوبوس تاخیر داشت.

We waited at the bus stop

ما در ایستگاه اتوبوس منتظر ماندیم.

bus

فعل

buses همچنین در آمریکایی busses; bused همچنین در آمریکایی bussed; busing همچنین در آمریکایی bussing

(فعل) جابجا کردن یا شدن با اتوبوس (مثال اول) – برداشتن ظروف کثیف از روی میز یک رستوران (مثال دوم) – تمیز کردن

People are bused to work.

مردم با اتوبوس به محل کار منتقل میشوند.

I bused tables.

من ظروف کثیف را از روی میزها جمع کردم.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها