عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با conflict

conflict

اسم

US /ˈkɑːnˌflɪkt/

conflicts

(اسم) ستیز، کشمکش، تضاد

This technology may be in conflict with copyright law.

این تکنولوژی ممکن است با قانون کپی رایت در تضاد باشد.

Negotiations with both sides have not yet led to a resolution of the conflict.

مذاکرات بین دو طرف تاکنون به راه حلی برای آن کشمکش منجر نشده است.

There was a conflict of interest between his business dealings and his political activities.

یک تعارض منافع بین مسائل اقتصادی و فعالیت های سیاسی او وجود داشت.

conflict

فعل

US /kənˈflɪkt/

conflicts; conflicted; conflicting

(فعل) در تعارض یا تضاد بودن

The results of the new research would seem to conflict with existing theories.

ظاهرا نتایج این تحقیق جدید با تئوری های موجود در تضاد باشد.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها