عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با activity

activity

اسم

US /ækˈtɪvəti/

activities

(اسم) فعالیت - a hive of activity یک مکان شلوغ (مثال چهارم) - frantic activity موقعیت پر هرج و مرج و آشفته در جایی مانند یک اداره - engage in an activity یا take part in an activity انجام دادن یا جزء یک کار یا فعالیت بودن

outdoor activities

فعالیت های خارج از خانه

political activities

فعالیت های سیاسی

social activities

فعالیت های اجتماعی

The hotel lobby was a hive of activity each morning.

لابی هتل هر صبح شلوغ بود.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها