عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با commit

commit

فعل

US /kəˈmɪt/

commits; committed; committing

(فعل) قول دادن برای در اختیار گذاشتن وقت یا پول و غیره برای حمایت از چیزی، تعهد کردن – به خاطر سپردن اطلاعات یا نوشتن آن ها (مثال دوم) - commit (something) to memory به خاطر سپردن - commit (something) to paper/writing نوشتن چیزی

They wouldn't commit to giving enough time or money to the project.

آن ها متعهد نخواهند شد تا وقت یا پول کافی برای این پروژه اختصاص دهند.

These rules must be committed to memory.

این قوانین باید به حافظه سپرده شوند.

I wouldn't want to commit these comments to paper.

نمی خواهم این نظرات را روی کاغذ بنویسم.

(فعل – ادامه بررسی واژه) مرتکب یک جرم یا یک کار اشتباه شدن – سپردن یا فرستادن کسی به یک مرکز مراقبتی یا درمانی

Most crimes are committed by young men.

بیشتر جرم ها توسط جوانان انجام می شوند.

He was once committed to a state mental hospital.

او یک بار به یک بیمارستان روانی ایالتی فرستاده شده است.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها