عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با advantage

advantage

اسم

US /ədˈvæntɪʤ/

advantages

(اسم) مزیت، آپشن، برتری - use/turn something to your/good advantage استفاده کردن از چیزی برای دستیابی به چیزی (مثال آخر)

She had the advantage of a good education.

او مزیت بهرمندی از آموزش خوب را داشت.

They should be at an advantage in the negotiations.

آن ها بهتر است که یک نقطه قوتی در مذاکرات داشته باشند. (با دست پر وارد مذاکره شوند)

It might be to your advantage to get driver license.

گرفتن گواهینامه رانندگی ممکن است به نفع شما باشد.

The mistake was to our advantage.

آن اشتباه به نفع ما بود.

Jim used his family connections to good advantage.

جیم از ارتباطات خانوادگی خود بهره برد.

(اسم – ادامه بررسی معنی واژه) (در تنیس) اولین امتیاز بعد از تساوی 40-40 (مثال اول) - take advantage of الف: از چیزی بهره بردن یا استفاده کردن (مثال دوم) ب: سو استفاده کردن از کسی یا چیزی (مثال سوم)

Advantage Mr. Jim.

اولین امتیاز برتری آقای جیم. (بعد از امتیاز 40-40 ورزشکاری که دو امتیاز متوالی کسب کند برنده آن گیم است)

We took full advantage of the hotel facilities.

ما از امکانات هتل به صورت کامل استفاده کردیم. (نهایت استفاده را کردیم)

I felt that my friends were taking advantage of me as a free babysitter.

احساس میکردم که دوستانم از من به عنوان یک مراقب بچه مفت دارند سو استفاده می کنند.

(اسم – ادامه بررسی معنی واژه) show something to (good/great) advantage قابلیت های کسی یا چیزی را خیلی واضح نشان دادن

You look beautiful. That color really shows you to advantage.

شما زیبا هستید. آن رنگ واقعاً زیبایی شما را به خوبی به رخ می کشد.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها