عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با connection

connection

اسم

US /kəˈnɛkʃən/

connections

(اسم) ارتباط – انتقال از یک اتوبوس یا قطار یا هواپیما به دیگری

They're sisters? I knew their surname was the same, but I never made the connection.

آن ها خواهرند؟ من می دانستم نام فامیلی آن ها یکی است ولی هیچ وقت ارتباطی ایجاد نکردم.

We were delayed and missed our connection.

ما تاخیر داشتیم و اتوبوس (یا قطار یا هواپیما) بعدی را از دست دادیم.

I'm having problems with my internet connection.

من مشکلاتی با ارتباط اینترنت خودم دارم.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها