عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با pain

pain

اسم

US /ˈpeɪn/

pains

(اسم) درد، رنج (سه مثال اول) – مایه عذاب، مایه رنج - be at pains در تلاش برای انجام کاری بودن (مثال آخر)

These pills should ease the pain.

این قرص ها باید این درد را تسکین دهند.

the pain of a difficult childhood

درد یک دوره کودکی دشوار

the pain of separation

درد جدایی

It's a pain having to go all that way for just one meeting.

مایه عذاب است که این همه راه را فقط برای یک جلسه برویم.

I was at pains to show how and why.

من تلاش می کردم تا چگونگی و چرایی را نشان دهم.

(اسم – ادامه بررسی معنی واژه) take/go to (great) pains to do something تلاش زیادی برای انجام کاری به کار بستن (مثال اول) - on/under pain of خطر چیزی را متحمل شدن

He took great pains to explain the situation to us.

او تلاش زیادی کرد تا آن موقعیت را برای ما توضیح دهد.

We were told to pay within three days, on pain of a $1000 fine if we didn’t.

به ما گفته شد که طی سه روز پرداخت کنیم و اگر پرداخت نکنیم هزار دلار غرامت متحمل خواهیم شد.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها