عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با attitude

attitude

اسم

US /ˈætəˌtuːd/

attitudes

(اسم) نگرش، ذهنیت، طرز فکر (مثال اول) - حالتی از بدن (مثال دوم) - رفتاری با فردیت و اعتماد به نفسی که ظالمانه و بدون تعامل است (مثال سوم) - cop an attitude بد رفتاری کردن

It's often very difficult to change people's attitudes.

تغییر دادن نگرش های مردم اغلب بسیار دشوار است.

Her hands were folded in an attitude of prayer.

دستانش به حالت دعا خم شده بود.

I asked the waiter for a clean fork and all I got was attitude.

من از پیشخدمت یک چنگال تمیز خواستم و همه آن چه دریافت کردم رفتاری زننده بود.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها