عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با change

change

فعل

US /ˈtʃeɪnʤ/

changes; changed; changing

(فعل) تغییر کردن، تغییر دادن – تعویض کردن پول (چینج کردن پول)

I changed my hairstyle – do you like it?

مدل موی خودم را تغییر دادم – خوشت می آید؟

Can you change a $100 bill for me?

می توانی این اسکناس 100 دلاری را برایم چینج کنی؟ (مثلاً به جایش ریال بدهی؟)

(فعل – ادامه بررسی معنی واژه) change your mind نظر خود را تغییر دادن - change for the better بهتر شدن - change your ways رفتارهای نادرست خود را اصلاح کردن - change (your) tack راه مواجه خود را با چیزی تغییر دادن - change your tune نظر خود را عوض کردن (برای استفاده کردن از یک موقعیت) - change hands تغییر مالکیت دادن - change sth around جابجا کردن وسایل (مثال اول) - change over از چیز دیگری به جای چیزی استفاده کردن (مثال دوم) - change up الف: تغییر دادن یا تعویض چیزی با هدف ارتقاء دادن آن ب: به دنده سریع تر در یک خودرو تغییر وضعیت دادن

When we’d changed the furniture around, the room looked bigger.

وقتی وسایل را جابجا کردیم، اتاق بزرگتر به نظر رسید.

We changed over to gas from oil.

ما بجای نفت از گاز (یا بنزین) استفاده کردیم.

change

اسم

changes

(اسم) دگرگونی – تنوع (مثال اول) – اختلاف در پول هنگام خرید که در آن شما پول بیشتر می دهد و فروشنده باقی را بر می گرداند

We decided we needed a change, so we went to Florida for a couple of weeks.

ما تصمیم گرفتیم که به یک تنوع نیاز داریم پس برای چند هفته به فلوریدا رفتیم.

It costs $17 and you gave me $20, so here’s your $3 change.

این 17 دلار قیمت دارد و شما 20 دلار به من دادید پس بفرمایید این سه دلار شما.

(اسم – ادامه بررسی معنی واژه) change of scene یک وضعیت یا موقعیت جدید - have a change of heart نظر خود را تغییر دادن

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها