عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با often

often

قید

US /ˈɑːfən/

(قید) اغلب، بیشتر اوقات

How often do you go to the beach?

چقدر به این ساحل می روید؟

He travels more often than I do.

او بیشتر از من به مسافرت می رود.

It is not often that you get such an opportunity.

همیشه این چنین نیست که یک چنین فرصتی گیرتان بیاید.

I don't see my parents as often as I'd like to.

من والدینم را به آن مقدار که دوستارم ببینم، نمی بینم.

more often than not

معمولا

as often as not

خیلی مواقع، خیلی زیاد

We see this error all too often.

ما این خطا را خیلی می بینیم.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها