عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با abroad

abroad

قید

US /əˈbrɑːd/

(قید) خارج از یک کشور (سه مثال اول) - توسط بسیاری از مردم مورد قبول بودن یا مورد بحث بودن. به صورت گسترده (مثال چهارم) – خارج از خانه (outside)

an actress who is popular both here and abroad

یک بازیگر زن که هم اینجا و هم در خارج مشهور است

More people are going abroad for vacations.

افراد بیشتری در حال رفتن به خارج از کشور برای تعطیلات هستند.

The news of the president's illness spread abroad.

خبر بیماری رئیس جمهور در خارج از کشور پخش شد.

Is there any truth to the rumor abroad that school will be open all summer?

آیا آن شایعه گسترده که مدسه کل تابستان باز خواهد بود حقیقت دارد؟

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها