عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با circumstance

circumstance

اسم

US /ˈsɚkəmˌstæns/

circumstances

(اسم) یک شرط یا حقیقت یا ویژگی که روی یک موقعیت تاثیر میگذارد (معمولا به صورت جمع: شرایط – دو مثال اول) – چیزهایی که زندگی شما را تغییر میدهند و شما کنترلی روی آن ندارید (مثال سوم) – circumstances مقدار پولی که کسی دارد (مثال آخر) - pomp and circumstance یک مراسم مجلل

They say they will never, under any/no circumstances, be the first to use force.

آن گفتند که تحت هیچ شرایطی اولین نفر استفاده کننده از زور نخواهند بود.

He died in suspicious circumstances.

او در شرایط مشکوکی جان سپرد.

a victim of circumstance

یک قربانی تقدیر

They have been forced to live in reduced circumstances.

آن مجبور شدند با پول کم زندگی کنند.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها