عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با boss

boss

اسم

US /ˈbɑːs/

bosses

(اسم) رئیس، مدیر

I liked to start my business and be my own boss.

دوست داشتم کارم را شروع کنم و رئیس خودم باشم.

the movie studio boss

مدیر استودیو فیلم

You have to be tough to them to show who’s boss.

تو باید نسبت به آن ها سخت گیر باشی تا نشان دهی که رئیس کیست.

boss

فعل

bosses; bossed; bossing

(فعل) دستور دادن

Stop bossing me around/about!

دست از امر و نهی من بردار!

boss

صفت

(صفت) عالی، خیلی خوب

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها