عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با asleep

asleep

صفت

US /əˈsliːp/

(صفت) خواب - fast asleep یا sound asleep خواب عمیق - half asleep نیمه هوشیار، به کاملا به خواب فرو رفته – خواب رفتن بخشی از اعضای بدن به دلیل فشار یا نشست نافرم (مثال آخر)

My father fell asleep at the wheel and crashed into a tree.

پدر من هنگام رانندگی خوابش برد و به یک درخت برخورد کرد.

I fell asleep as soon as my head hit the pillow.

من همینکه سرم روی بالش قرار گرفت خوابم برد.

My arm's asleep.

دست من خواب رفته است.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها